+420 723 435 435
MENU

Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů

Vážení návštěvníci,

stránka, na níž se právě nacházíte, obsahuje informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České republiky.

Kdo je správcem osobních údajů

Správce osobních údajů je soba určující účel a prostředky zpracování osobních údajů. Může také rozhodnout o pověření jejich zpracováním jiné osoby, jako zpracovatele.

Správcem osobních údajů je Roman Rezek, IČ: 711 13 860, se sídlem v Kladně, Karla Rezka 340.

K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

Získané osobní údaje jsou používány pro přípravu a uzavírání smluvních vztahů, pro plnění závazků ze smluv plynoucích a pro plnění zákonných povinností a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.

Jak byly osobní údaje získány

Osobní údaje správce získal z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Osobní údaje mohou také pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, dále z marketingové komunikace a tisku.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních údajů je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle něhož je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro plnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo jestliže zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste správci udělili.
Zákonnost zpracování vyplývá i z dalších zákonů; například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle něhož hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány

základní identifikační údaje – jméno, příjmení, sídlo vaší společnosti, identifikační číslo, DIČ, IP adresa
kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa, informace o využívání produktů a služeb správce
obchodní údaje – smluvní vztahy, zájem o uzavření smlouvy, klientská historie, účetní a platební údaje, transakční údaje

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje nezbytné pro plnění daňových a fakturačních povinností budou uchovávány zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím po ukončení účetního období.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Práva související se zpracováním osobních údajů

Práva související se zpracováním vašich osobních údajů můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu produkce@rezek.biz Svá práva můžete také uplatnit formou písemné žádosti zaslané na adresu Roman Rezek – Firemní video, Karla Rezka 340, 273 09 Kladno.

Veškerá vyjádření k uplatněným právům poskytuje správce bezplatně.  V případě, by však žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, například proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek spojený s administrativními náklady na poskytnutí požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat od správce informace, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo ke svým osobním údajům přistupovat.

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud jsou vaše osobní informace zpracovávány, máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů. Máte také právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

V případě, že na vaší straně došlo ke změně osobních údajů, například ke sídla firmy, změny adresy trvalého bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo požadovat od správce osobních údajů provedení opravy zpracovávaných osobních údajů. Také máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i formou poskytnutí dodatečného prohlášení o změně osobních údajů.

Právo na výmaz

V určitých stanovených případech máte právo po správci požadovat výmaz vašich osobních údajů. Mezi tyto případy například patří situace, kdy zpracovávané údaje již nejsou pro výše uvedené účely potřebné. Správce maže osobní údaje automaticky po uplynutí doby nezbytné pro jejich zpracovávání. Máte právo se na něj kdykoliv obrátit se žádostí o výmaz vašich osobních údajů. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení, neboť i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje nadále ponechat.  O vyřízení vaší žádosti budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však přesto měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete ke správci podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje výhradně na základě vaší písemné žádosti v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Jak můžete svá práva uplatnit

Každý subjekt, který hodlá uplatnit svá práva se může se svou žádostí obrátit:
osobně:          Roman Rezek
e-mailem:       produkce@rezek.biz
písemně:
Roman Rezek – Firemní video
Karla Rezka 340
273 09 Kladno 7

V žádosti je nezbytné uvést takové údaje, aby jej správce osobních údajů mohl ztotožnit a mohl tak jeho požadavku vyhovět.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ve věci zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit s podnětem či stížností na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
webové stránky https://www.uoou.cz/.

Články

Partneři

                          

                              

Informace o ochraně a zpracovávání osobních údajů

Rychlý kontakt

Roman Rezek

tel: +420 723 435 435
       +420 602 607 918
e-mail: produkce@rezek.biz

 

Karla Rezka 340
Kladno
273 09 Kladno 7